Realizacje zakończone

- Prace ziemne i budowlane przy budowie Muzeum Obozu Zagłady Żydów w Bełżcu koło Tomaszowa.

- Prace ziemne przy budowie supermarketu Carrefour w Zamościu.

- Budowa kanalizacji sanitarnej w Warszawie.

- Kompleksowa budowa wraz z wyposażeniem składowiska odpadów komunalnych w Mirczu koło Hrubieszowa.

- Budowa składowisk odpadów komunalnych w Narolu, Tarnawatce, Suścu, Rachaniach, Telatynie.

- Budowa składowiska odpadów komunalnych w Łaskowie, Ulhówku, Krasnobrodzie, Jarczowie.
   
- Budowa sieci wodociągowej na stacji Zamość – Boratycze.

- Budowa wodociągu w miejscowości Hrebenne-Kornie.

- Budowa wodociągu w miejscowościach Zosin, Rogalin, Janki, Łuszków, gmina Horodło.

- Remont zbiornika wodnego w Majdanie Sopockim z zaporą i jazem na rzece Sopot, odmulenie dna czaszy zbiornika.

- Budowa zbiornika retencyjnego w Posadowie.

- Prace ziemne i budowlane przy budowie stawów hodowlanych Gospodarstwa Rybackiego w Tomaszowie Lubelskim.

- Renowacje Stawów Rybnych dla koła Tomaszów Lubelski Polskiego Związku Wędkarskiego.

- Prace ziemne przy czyszczeniu zbiorników wodnych w Narolu Młynkach oraz Lipsku.

- Odbudowa zbiornika wodnego w Machnówku.

- Wykonanie zbiorników przeciwpożarowych w leśnictwie Ulów i Ruda.

- Oczyszczenie stawów hodowlanych w Wólce Tupęczyńskiej.

- Wykonanie nawodnienia szkółki leśnej w Rybnicy.

- Prace ziemne i budowlane przy budowie supermarketu Plus w Zamościu.

- Roboty budowlane przy budowie chłodni dla firmy „Brach – Pol” w Tomaszowie Lubelskim wraz z parkingami, rampami i drogami dojazdowymi.

- Budowa parkingu i chodnika w Podhorcach.

- Wykonanie skarp i robót brukarskich na magazynach Naftobazy w Woli Rzędzińskiej koło Tarnowa.

- Prace ziemne i budowlane przy budowie Elektrowni Wodnej w miejscowości Wierzbica, gm. Lubycza Królewska.

- Przemieszczanie mas ziemnych oraz niwelacja terenu przy budowie obwodnicy w Hrebennem.

- Przebudowa pomieszczeń Drogowego Przejścia Granicznego w Dorohusku.

- Roboty budowlane na Drogowym Przejściu Granicznym w Zosinie i Terespolu.

- Budowa kwatery składowania materiałów azbestowych w miejscowości Srebrzyszyce, gm. Chełm.

- Budowa Drogowego Przejścia Granicznego w Dołhobyczowie.

- Oczyszczanie zalewu w Krasnobrodzie.

- Rekultywacja części wyrobiska na terenie Kopalnii Surowców Mineralnych Bereza.

- Boisko sportowe w ramach programu "Orlik 2012" w Łaszczówce.

- Boisko sportowe w ramach programu "Moje boisko" w Tarnawatce, Krasnobrodzie i Lubyczy Królewskiej.

-Remont stawów rybnych w Rogowie dla Polskiegon Związku Wędkarskiego Okręg Zamość.

-Wykonanie doraźnego zabezpieczenia wałem opaskowym wyrwy powstałej w katastrofalnej powodzi w miesiącach maj-czerwiec 2010r. w miejscowości Janowiec.

- Odbudowa wału przeciwpowodziowego na: rzece Wiśle w Janowcu i rzece Chodelce w gm. Wilków. 

- Wykonanie zadaszenia trybuny zachodniej na stadionie miejskim w Tomaszowie Lubelskim.

- Wykonanie dwóch placów zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła".

 - Wykonanie trybuny zachodniej dla widzów z elementów prefabrykowanych z montażem krzesełek plastikowych na stadionie miejskim w Tomaszowie Lubelskim. 

-Wykonanie  otwartego zbiornika p-poż na terenie Zakładu Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Srebrzyszcu w gminie Chełm.

- Roboty przygotowawcze dla wiertni Grabowiec 6 w miejscowości Horodysko , gm. Leśniowice. 

- Wykonanie szlaków zrywkowych w Nadleśnictwie Józefów w 2011 - część nr 3 - Leśnictwo Borowe Młyny.

- Wykonanie robót przygotowawczych dla wiertni Frampol 1 (miejscowość Andrzejów, gmina Godziszów, powiat janowski, województwo lubelskie).

- Utwardzenie szlaku zrywkowego z placem skladowo- manewrowym w leśnictwie Leliszka, oddział 57, na terenie miejscowości Ruda Żurawiecka Osada.

- Otwarcie trzech kwater skladowania odpadów azbestowych na składowisku odpadów azbestowych w miejscowości Srebrzyszcze.

- Budowa zbiornika wodnego małej retencji Mełgiew III.

-Wykonanie prac związanych z remontem drogi dojazdowej do wiertni Zwierzyniec 1 w miejscowości Zawada.

-Rewitalizacja zbiorników wodnych nr I i nr II w m.Mircze.

-Budowa zbiornika w Nadleśnictwie Józefów w ramach projektu "Zwiększenie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych".

-Wykonanie remontu drogi nr inw. 220/390 o dł. 502 mb, zlokalizowanej przy Nadleśnictwie w obrębie leśnicwa Tomaszów w oddziale 331a.

-Zabezpieczenie brzegów zbiornika wodnego Nielisz przed abrazją na dł. 130 m, gm. Nielisz, pow. Zamość.

-Roboty przygotowawcze dla wiertni Zwierzyniec 1 (miejscowość Zawada, gmina Zamość, powiat zamojski, województwo lubelskie).

-Wykonanie zbiorników retencyjnych w Nadleśnictwie Lubaczów - w tym część nr 1 pn. Zbiorniki w leśnictwie Wielki Las.

-Wykonanie zbiorników retencyjnych w Nadleśnictwie Lubaczów - w tym część nr 1 pn Zbiorniki w leśnictwie Nowa Grobla i Wielkie Oczy.

-Budowa wału oporowo-osłonowego nr IX kwater składowania odpadów nr I-IV - Zakład Usług Komunalnych Przemyśl.

-Remont drogi oraz placów składowych w Nadleśnictwie Lubaczów.

-Modernizacja (przebudowa) 4 zbiorników retencyjnych na terenie Nadleśnictwa Narol.

-Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Zubowice i Wolica Brzozowa dla UG Komarów Osada.

-Budowa drogi gminnej nr 111667L w miejscowości Nowosiółki dla UG Telatyn.

-Remont nawierzchni betonowej dróg i placów na DPG w Hrebennem dla Lubelskiego Zarządu Obsługi Przejśc Granicznych.

-Rekultywacja gminnego składowiska odpadów - sektor S1 i SR/SO. Zamkniecie i reklutywacja części skałdowiska odpadów dla UM Krasnobród.

- Rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w Dolinie Puławsko - Parchacko - Bochotniockiej oraz wału cofkowego rzeki Bystrej wraz z kształtowaniem jej przekroju poprzecznego i podłuznego oraz układu poziomego dla WZMiUW Lublin.

-Budowa bocznego zbiornika retencyjnego - przeciwpowodziowego oraz zabezpieczeniebrzegów potoku Serednica w Leśnictwie Stefkowa dla Nadlesnictwa Ustrzyki Dolne.

-Zagospodarowanie poscaleniowe - Projekt scalenia gruntów obrębu Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie dla Starostwa Chełm.

-Zagospodarowanie terenów Gminnych Płazów, Wola Wielka, Narol Wieś, Ruda Różaniecka dla Gminy Narol.

-Zagospodarowanie poscaleniowe - projekt scalenia gruntów obrebu Rozięcin, gmina Wojsławice, powita chełmski, województwo lubelski dla PRD Zamość Sp. z o.o.

-Przebudowa zastawki - ujęcia wody na rzece Potok Łosiniecki na potrzeby szkółki lesnej Rebizanty, nr inw. 224/1239 dla Nadleśnictwa Józefów.

-Odbudowa drogi gminnej nr 110934L od km 2+102 do km 2+802 w miejscowości Komarów - Osada zniszczonej w wyniku powodzi w 2013 roku dla Gminy Komarów Osada.

 -Modernizacja drogi dojazdowej nr 110872L w m.Potok Senderki od km 0+000,00 do km 0+400,00 dla Gminy Krasnobród.

-Odmulenie rzeki Minina w km 0+000 do 1+170 wraz z przywróceniem jej koryta do granic własności Skarbu Państwa, gm. Jeziorzany, pow. Lubartowski dla WZMiUW Lublin.

-Budowa bocznego zbiornika retencyjnego z ujęciem, doprowadzeniem i odprowadzeniem wody, na działkach nr ew. 28,32,104 położonych w Kwaszeninie, gmina Ustrzyki Dolne dla Nadleśnictwa Bircza.

-Remont nawierzchni betonowej dróg i placów na Drogowym Przejściu Granicznym w Hrebennem woj.lubelskie dla OPG w Chełmie.

-Modernizacja drogi gminnej nr 110864L w Majdanie Wielkim (sołectwo Borki) od km 0+238,00 do km 0+498,50 (Etap 2) dla Gminy Krasnobród.

-Utrzymanie - remont bieżący gruntowej drogi "Księży Pagór" (nr inw. B/49/AD/55) w km 0+000 - 1+809 dla Nadleśnictwa Józefów.

-Remont drogi leśnej nr 220/630 w leśnictwie Maziarnia w km 0+000 - 1+100 (roboty ziemne) dla Nadleśnictwa Narol.

-Wykonanie prac ziemnych w terenie podmokłym, bagnistym i zakrzeczonym w pasie drogi granicznej w rejonie miejscowości Wierzbica, Dyniska i Myślatyn dla Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie.

- Utrzymanie drogi leśnej gruntowej "Rozkopana Górka" w km 0+000 - 0+340 nr inw. B/49/AD/30 dla Nadleśnictwa Józefów.

-Remont drogi leśnej w leśnictwie Lubycza Królewska od km 0+000 do km 0+800 dla Nadleśnictwa Tomaszów Lubelski. 

-Budowa tymczasowego szlaku zrywkowego z płyt żelbetowych dla Nadleśnictwa Tomaszów Lubelski. 

-Modernizacja polegająca na remoncie lub przebudowie dróg gminnych, zadanie nr IV i IX dla Gminy Rejowiec.

-Budowa (organizacja) placu zabaw dla oddziałów przedszkolnych w miejscowości Susiec, Majdan Sopocki Pierwszy i Łosiniec dla Gminy Susiec.

- Organizacja placów zabaw w Szkole Podstawowej w Tarnawatce - bezpieczna nawierzchnia placu zabaw w ramach projektu "Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych" - Gmina Tarnawatka.

-Odbudowa drogi gminnej nr 110920L od km 0+630 do km 1+140 w wmiejscowościach Komarów - Osada i Antoniówka zniszczonej w wyniku powodzi w 2013r. dla Gminy Komarów-Osada.

-Remont drogi gminnej w Narolu ul.Armii Krajowej dla Gminy Narol.

-Przebudowa drogi gminnej nr 111554L od km 1+325 do km 1+500 w miejscowości Majdan Krynicki, uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2015r. dla Gminy Krynice.

-Przebudowa - modernizacja dróg gminnych - Etap II - Gmina Kamień.

-Budowa zbiornika retencyjnego posiadającego retencję powodziową przy rzece Wilga w Garwolinie - etap II - Wykonanie rowu opaskowego wschodniego da Miasta Garwolin.

-Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych Justynówka - Przecinka dla Gminy Tomaszów Lubelski.

-Utrzymanie szlaku zrywkowego w  leśnictwie Rybnica oddz. 238,246   Utrzymanie szlaku zrywkowego w leśnictwie Obsza oddz.377 dla Nadleśnictwa Józefów.

-Budowa Głównego Punktu Zasilania (GPZ) 110/30 kV z infarastrukturą towarzyszącą na terenie dz.ew.nr 528,529/2 w miejscowości Ruda Wołoska dla Eiffage Energia.

-Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 112048L od km 0+000 do km 0+250 w miejscowości Majdan-Sielec - Gmina Krynice.

-Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kadłubiska o dł. 250 mb - Gmina Komarów Osada.

-Modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Lipsko na dz. nr ewid. 505 w km od 0+220 do 1+120 o łacznej długości 0,900 km - Gmina Narol.

-Budowa zbiornika wodnego w m.Mleczków - Gmina Zakrzew.

-Modernizacja drogi gminnej nr 110872 L w Potoku Senderkach od km 0+400,00 do km 0+700,00 (etap II) - Gmina Krasnobród.

-Wymiana uszkodzonej nawierzchni betonowej dróg i placów na DPG w Hrebennem - Lubelski Zarzad Obsługi Przejść Granicznych.

-Budowa zbiornika wodnego w m.Jaszowice dla Gminy Zakrzew.

-Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 112047L od km 0+000 do km 0+100 w miejscowości Romanówka dla Gminy Krynice.

-Odbudowa drogi gminnej nr 110933L w wmiejscowościach Komarów - Osada i Komarów - Górny od km 1+000 do km 1+992 zniszczonej w wyniku powodzi w 2013r. dla Gminy Komarów Osada.

-Wykonanie tymczasowej drogi szkoleniowej dla Jednostki Wojskowej nr 2305.

-Wycinka drzew i krzewów, oczyszczanie rowu melioracyjnego oraz rekultywacja terenu wokół stacji 110/15kV Zamość Janowice dla PGE Zamość.

-Utrwalenie emulsją nawierzchni ul. Armii Krajowej dla Gminy Narol.

-Robota budowlana w zakresie rozbiórki budynków w kompleksie wojskowym przy ul. Dwernickiego 4 w Hrubieszowie dla 32 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zamościu.

-Budowa drogi gminnej w Gminie Obsza.  

-Wykonanie zbiorników retencyjnych zbierających wody deszczowe z ul. Raszyńskiej i ulic przyległych dla Urzędu Miasta Lublin.

-Wyprofilowanie nachylenia zjazdów i podniesienie dna niecki do odkażania kół pojazdów na pasie zabiegów sanitarnych na terenie Drogowego Przejścia Granicznego w Dołhobyczowie dla LZOPG w Chełmie.

-Usuwanie krzaków wraz z utylizacją odpadów oraz dwukrotne koszenie traw i poszycia (Zadanie 2 - Sekcja Eksploatacji Przemyśl) dla PKP PLK Rzeszów.

-Wykonanie remontów dróg gminnych na odcinkach: droga gminna nr 111571L Huta Tarnawacka - Pauczne dł. 0,620 km, droga gminna nr 111573L Tymin - Podhucie dł. 1,15 km, gmina Tarnawatka.

-Remont odwodnienia liniowego systemu MEADRAIN Supreme na terenie Drogowego Przejścia Granicznego w Hrebennem dla LZOPG Chełm.

-Przebudowa dróg leśnych w Nadleśnictwie Lubaczów.

-Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 111773L od km 0+000 do km 0+491 w miejscowości Majdan Górny dla Gminy Tomaszów Lubelski.

-Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 111997L od km 0+000 do km 0+151 w miejscowości Wasylów Wielki dla Gminy Ulhówek.

-Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Krynice dla Gminy Krynice.

-Wykonanie robót drogowych na terenie gmin Tomaszów Lubelski oraz Tyszowce dla Elektrowni Wiatrowej KRESY I.

-Usuwanie krzaków wraz z utylizacją odpadów oraz jednokrotne koszenie traw i poszycia  dla PKP PLK Rzeszów.

-Zabudowa wyrw w skarpach rzeki Gorajec wraz zremontem umocnienia stopy skarp w km 9+500 - 12+700 dla WZMiUW Lublin.

-Modernizacja stacji - 110/15 kV Tomaszów Południe - kompleksowa modernizacja pól 110 kV (fundamentowanie) dla ENERTEL S.A.

-Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ruda Wołoska i Justynówka dla Gminy Tomaszów Lubelski.

-Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m.Wola Wielka dla Gminy Narol.

-Zabezpieczenie prawego brzegu zbiornika wodnego Nielisz przed abrazją - sekcja 16P w miejscowości Nielisz dla WZiUW Lublin.

-Wycinka gałęzi drzew i krzewów pod i w poblizu istniejących napowietrznych linii elektroenergetycznych nN, na terenie RE Zamość dla PGE Dystrybucja.

-Remont nawierzchni betonowej dróg i placów na Drogowym Przejściu Granicznym w Hrebennem dla LZOPG w Chełmie.

-Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej w miejscowości Romanówka dla Gminy Krynice.

-Odbudowa drogi gminnej w miejscowościach Tomaszówka i Kadłubiska , zniszczonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2015r dla Gminy Komarów Osada.

-Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Kadłubiska zniszczonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2015 r. dla Gminy Komarów Osada.

-Utrzymanie drogi Na Sosnową Górkę w leśnictwie Borowe Młyny i szlaków zrywkowych w leśnictwie Fryszarka i Zagóra dla Nadleśnictwa Józefów. 

-Oczyszczenie rowów z namułu na liniach nr 91, 92, 116 dla PKP PLK S.A. 

- Usuwanie krzaków wraz z utylizacją odpadów oraz dwukrotne koszenie traw i poszycia na terenie działania IZ Rzeszów dla PKP PLK S.A.

- Wykonanie robót utrzymaniowych - wały Pigany w km 0+000 - 2+590 m.Pigany, Wylewa, Sieniawa gm. Sieniawa dla PZMiUW w Rzeszowie. 

- Rewitalizacja rampy wysokiej przy torze nr 13 w stacji Jarosław przy linii kolejowej nr 91 Kraków - Medyka dla PKP PLK S.A.

- Rewitalizacja punktu na i wyładunkowego na stacji Osieck, linia nr 12 Skierniweice - Łuków dla PKP PLK S.A.

- Budowa odcinka drogi leśnej D1 w km 2+847 - 5+026 oraz D2 w km 5+425 - 6+410 w Leśnictwie Kobylnica dla Zakładu Drogowego Tadeusz Popek.

- Przebudowa drogi gminnej nr 112219L w miejscowości Komarów-Osada dla Gminy Komarów - Osada.

- Remont nawierzchni betonowej na Drogowym Przejściu Granicznym w Hrebennem dla LZOPG w Chełmie.

- Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozów lessowych w ciągu drogi gminnej nr 111584L od km 0+220 do km 0+385, od 0+530 do km 0+720 w miejscowości Wieprzowe Jezioro dla Gminy Tomaszów Lubelski.

-Przebudowa drogi gminnej nr 111370L w miejscowości Horoszczyce, od km 0+040,00 do km 1+675,00 o długości 1,635 km dla Gminy Dołhobyczów.

- Przebudowa drogi leśnej nr inw. 242/145 Odcinek 2 o dł. 1229 m w leśnictwie Dołżyca dla Nadleśnictwa Komańcza.

- Budowa konstrukcji masztu pod wieżę meterologiczną w Tyszowcach dla ELEKTROWNI WIATROWEJ KRESY I Sp. z o.o.  

-Remont nawierzchni betonowych z wymianą uszkodzonych płyt na płycie wjazdowej do RP na Drogowym Przejściu Granicznym w Dorohusku.

-Remont dylatacji nawierzchni płyt betonowych na Drogowym Przejściu Granicznym w Dorohusku. 

-Remont nawierzchni drogowych na DPG w Hrebennem. 

-Remont drogi leśnej w leśnictwie Siedliska, oddział 340 o dł. 250 m, nr inw. 220/136 dla Nadleśnictwa Tomaszów Lubelski.

-Utwardzenie i odwodnienie wawozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 112065L od km 0+105 do km 0+315 w miejscowości Budy dla Gminy Krynice. 

-System ochrony lasów przed pożarami w Nadleśnictwie Leżajsk - część nr II "Zbiornik p.poż z placem manewrowym i urzadzeniem wodnym służącym do poboru wody na cele p.poż - Piskorowice" dla Nadleśnictwa Leżajsk.

-System ochrony lasów przed pożarami w Nadleśnictwie Leżajsk - część nr III "Zbiornik p.poż z placem manewrowym i urządzeniem wodnym służącym do poboru wody na cele p.poż - Brzyska Wola" dla Nadleśnictwa Leżajsk.

-System ochrony lasów przed pożarami w Nadleśnictwie Leżajsk - część nr IV "Zbiornik p.poż z placem manewrowym i urządzeniem wodnym służącym do poboru wody na cele p.poż - Sarzyna" dla Nadleśnictwa Leżajsk.

-System ochrony lasów przed pożarami w Nadleśnictwie Leżajsk - część nr VI "Zbiornik p.poż z placem manewrowym i urządzeniem wodnym służącym do poboru wody na cele p.poż - Wólka Niedźwiedzka" dla Nadleśnictwa Leżajsk.

-System ochrony lasów przed pożarami w Nadleśnictwie Leżajsk - część nr II "Urządzenie p.poż do poboru wody na zbiornikach w miejscowościach Jastrzębiec, Zmysłówka, Rakszawa" dla Nadleśnictwa Leżajsk.

-Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 112088L od km 0+000 do km 0+200 w miejscowości Rzeplin dla Gminy Ulhówek.

-Odbudowa drogi gminnej nr 110934L od km 0+725 do km 1+500 w miejscowości Komarów - Osada, uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2017r.  dla Gminy Komarów-Osada.

-Prace ziemne na terenie Zakładu Przetwarzania Odpadów Komunalnych regionu chełmskiego przy ul. Dorohuskiej 70, 22-100 Chełm (Srebrzyszcze) zwanego dalej ZPOK dla PGO Chełm.

-Remont nawierzchni betonowej na DPG w Hrebennem dla LZOPG w Chełmie.

-Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Śniatycze dla Gminy Komarów-Osada. 

- Budowa pomostów wędkarskich na zbiorniku wodnym w Jacni dla Gminy Adamów.

-Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Narol Wieś na dz. nr ewid. gr 1635 w km od 0+000 do 0+420 o łacznej dł. 0,420 km dla Gminy Narol.

-Remont drogi asfaltowej nr inw.220/136 w lesnictwie Siedliska dla Nadleśnictwa Tomaszów.

-Odbudowa drogi gminnej nr 110934L od km 1+500 do km 1+702 w miejscowości Komarow - Osada, uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych dla Gminy Komarów-Osada,

-Przebudowa drogi gminnej 111550L od km 0+150 do km 0+350 w miejscowości Krynice, uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2014r. dla Gminy Krynice.